Quy trình liên kết hợp tác với các trường

Quy trình liên kết hợp tác với các trường

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Quy trình liên kết hợp tác với các trường

 

 

 

 

Vai trò các nhà trường tham gia Chương trình

  • Hợp tác theo quy trình hợp tác

  • Tổ chức, chuẩn bị không gian – môi trường lớp học.

  • Phối hợp với công ty lên lịch các lớp học

  • Phân công giáo viên theo hợp đồng

  • Phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo chất lượng Chương trình

  • Vai trò của Học viện

Hợp tác theo quy trình hợp tác

  • Tổ chức lớp học đúng thời lượng quy định và đúng lịch

  • Đảm bảo hệ thống học cụ giảng dạy

  • Đảm bảo chất lượng Chương trình

dktg
backtop